Back to Calendar

Opening Reception: Art + Design Class of 2017 & Information Design + Visualization MFA Thesis Exhibition

Join Art + Design Class of 2017 & the Information Design + Visualization MFA for the opening reception for this dual exhibition of student work at Gallery 360.

The Information Design + Visualization MFA exhibition includes work by Maaria Assami, Lucy G. Green, Erica Gunn, Xingyue Li, Kini Luo, Ryan Morrill, Patrick J. O’Donnel, Lia Petronio, Jessie Richards, Yike Si, Andrew Tang, Irene de la Torre – Arenas, Muhe Yang, Xinhe Yu, and Jiani Zheng.